Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.zielarniaczarnybez.pl („Sklep internetowy”) powadzony jest przez firmę Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba, z siedzibą w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 6C/U8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
NIP: 5213682500, Regon 360060262 („Sprzedający”) i posiada status Sklepu Zielarsko-Medycznego na podstawie decyzji nr WIF.WA.I.8560.2.3.2015.BK.EB z dnia 31.03.2015 potwierdzającej spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu poza aptecznego, wydanej przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Polityka prywatności Serwisu www.zielarniaczarnybez.pl

I. Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i nie prowadzi obrotu hurtowego. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.zielarniaczarnybez.pl.
 2. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę.
 3. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN i zawierają należny podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena
  z momentu złożenia zamówienia.
 4. Ceny produktów na stronie www.zielarniaczarnybez.pl oraz organizowane przez Sklep internetowy akcje promocyjne mogą różnić się od obowiązujących w sklepie stacjonarnym – Zielarnia „Czarny Bez” prowadzonym pod adresem ul. Namysłowska 6C/U8 03-455 Warszawa
 5. Informacje podane na stronie internetowej www.zielarniaczarnybez.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez zamawiających.
 6. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja Miesiąca” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. Realizacja zamówień na takie produkty odbywa się
  w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez zamawiających, aż do wyczerpania ich zapasów.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego www.zielarniaczarnybez.pl przez zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 8. Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 9. Opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.
 10. Sklep internetowy zapewnienia zamawiającym możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 733 333 923, w godz. 10:00 -19:00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 08:00-13:00 w soboty,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego (przez które należy rozumieć narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych kontaktowych zamawiającego), a także na udostępnieniu usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Poleć znajomemu” oraz usługi „Zgłoś błąd” . Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o produkcie, o właściwościach produktu podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez użytkownika e-mail, lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 5-ciu dni od przesłania zapytania przez użytkownika.
 4. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania wiadomości o produkcie w Sklepie internetowym do wybranej przez użytkownika osoby. W tym celu użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o produkcie w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego.
 5. Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez użytkownika błędu na stronie www Sklepu internetowego. W tym celu użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  e. Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu,
  g. podane przez zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt”, „Poleć znajomemu” i „Zgłoś błąd. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez użytkownika na stronie www Sklepu internetowego.
 11. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

III. Składanie zamówienia:

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer;
  d. aktywne konto e-mail.
 2. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową www.zielarniaczarnybez.pl przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów, a także zapoznanie się i akceptacja regulaminu Sklepu internetowego. Dokonując pierwszego zamówienia zamawiający może zarejestrować się w Sklepie internetowym, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy produktów. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje zamówienia jako gość.
 5. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 6. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  a. dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony, ilości produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie danego produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych produktów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  c. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu, adresu email oraz adresu dostawy produktów, o ile jest on inny niż adres zamawiającego oraz ewentualnie, o ile zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć – wprowadzenie Loginu i ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
  d. dokonanie wyboru metody dostarczenia produktów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, ewentualne odznaczenie że zamówienie ma być zapakowane jako prezent, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  e. w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie nadania zamówieniu numeru przez Sprzedającego. Zamawiający otrzymuje email z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
  a. formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
  b. transakcja nie zostanie autoryzowana w systemie płatniczym PayU, Dotpay lub PayPal (w przypadku płatności kartą);
  c. zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub ze sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru takiej formy dostawy;
  d. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.
 10. Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży.
 11. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie składania zamówienia.
 12. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych produktów.
 13. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stron Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

IV. Płatności:

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
  a. tradycyjny przelew;
  b. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU, DotPay lub PayPal;
  c. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze zamówienia od firmy kurierskiej lub przy odbiorze osobistym ze sklepu stacjonarnego.
 2. Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: Alior Bank 78 2490 1044 0000 4200 1234 0712.
 3. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 4. Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule zamawiający proszony jest wpisać TYLKO numer zamówienia.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem wskazanym w zakładce DOSTAWA, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże, jeśli zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

V. Realizacja zamówienia/koszty wysyłki:

 1. Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po jego skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust.7. poniżej i części III. ust. 9. powyżej.
 2. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich InPost, DPD, UPS. możliwy jest także odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym – „Zielarnia Czarny Bez” w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 6C/U8, w godz. 11:00 -19:00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 08:00-12:00 w soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający ponosi następujące koszty dostawy przesyłki z zamówieniem o wadze do 25 kg na terytorium Polski:
  przy płatności przelewem z góry lub poprzez płatności elektroniczne – 15 pln
  przy płatności za pobraniem – 19,90 pln,
  jeśli zamawiający wybrał opcję odbioru osobistego ze sklepu stacjonarnego, wówczas nie ponosi on żadnych kosztów dostawy.
 3. Sposób dostawy zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia, widoczne są tam wtedy koszty dostawy produktów za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego formy dostawy.
 4. Termin otrzymania zamówienia przez zamawiającego = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 5. W Sklepie internetowym przy poszczególnych produktach znajdują się oznaczenia dotyczące dostępności produktu. Dostępność produktu oznacza czas realizacji zamówienia i może mieć następujące oznaczenia:
  dostępny od ręki – produkt znajduje się w magazynie Sprzedającego
  dostępny w 72 godziny – produkt znajduje się w magazynie dostawcy Sprzedającego i będzie u Sprzedającego w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia
  oczekujemy na dostawę – produkt jest aktualnie niedostępny w sprzedaży
 6. Czas dostawy to czas potrzebny firmie kurierskiej na dostawę zamówienia do zamawiającego, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki przez Sprzedającego.
 7. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki może wydłużyć się o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.
 8. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 9. Zamawiający zostaje poinformowany o przekazaniu firmie kurierskiej zamówionych produktów do wysyłki w osobnej wiadomości email.
 10. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub otwierana, zamawiający proszony jest o spisanie protokołu odbioru z kurierem.
 11. Koszty dostawy zamówienia na kwotę powyżej 249 pln ponosi Sprzedający.
 12. W przypadku, gdy adres wysyłki znajduje się poza terytorium Polski, zamawiający proszony jest, przed dokonaniem zamówienia, o kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy produktów.
 13. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy:

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty te są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.
 2. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedający informuje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Konsumentem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba ul.Namysłowska 6C/U8, 03-455 Warszawa, email: sklep@zielarniaczarnybez.pl) o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Zamawiający będący konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Skutki odstąpienia od umowy:w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca zamawiającemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwracane produkty zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba ul. Namysłowska 6C/U8, 03-455 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli zamawiający odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 10. Zamawiający będący konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 11. Zgodnie z postanowienia art. 38. ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 12. Zgodnie z §3. pkt. 8. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373), Sklep internetowy informuje, że zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty dostawy produktu leczniczego.
 13. Jednocześnie, zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.

VII. Reklamacje:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej:sklep@zielarniaczarnybez.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba ul. Namysłowska 6C/U8, 03-455 Warszawa
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Ochrona danych osobowych, postanowienia końcowe:

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.
 3. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373). Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy.
 4. Zamawiający może także dodatkowo wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o charakterze promocyjnym i marketingowym dot. zmian w ofercie Sklepu internetowego, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Zgoda ta jest udzielana przez zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie takich informacji, zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373).
 5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.
 6. Korzystający ze sklepi internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).
 8. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 9. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Polityka Prywatności Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba, ul. Namysłowska 6C/U8, 03-455 Warszawa, który jest właścicielem strony internetowej zielarniaczarnybez.pl

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b.) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
c.) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

3. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c.) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
d.) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące
e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:
a.) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
b.) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

5. Wycofanie zgody
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Namysłowska 6C/U8, 03-455 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres sklep@zielarniaczarnybez.pl). Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Przez jaki okres będą przechowywane Pana/Pani dane
osobowe?
a.) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
b.) Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody na takie przetwarzanie.

7. Wymóg podania danych
a.) Podanie danych w celu realizacji sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.
b.) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Panią/Pana w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Warszawa, dnia 22.05.2018 roku

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
Zielarnia Czarny Bez Adam Skiba
ul. Namysłowska 6C/U8, 03-455 Warszawa
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.zielarniaczarnybez.pl”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów